Het digitale EU covidcertificaat

Het certificaat is ingesteld om reizen binnen de EU te vergemakkelijken tijdens de coronapandemie. Zolang de WHO deze nog niet beëindigt zitten we nog steeds in een pandemie. De vraag of dat zo is laat ik even buiten beschouwing.

Het digitale EU-covidcertificaat heeft tot doel mensen te helpen bij hun reizen in de EU, maar het is geen reisdocument of een voorwaarde om te reizen. Zij is gebaseerd op artikel 21, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). De pas gaat per 1 juli 2022 in en is geldig tot en met juni 2023.

Wat is er nu anders dan voor 2020? Iedereen mag vrij reizen, maar men dient wel een Covidcertificaat te hebben. Dit kan verkregen worden door een vaccin, door een  herstel na ziekte of door een negatieve test.

Hier is alles te lezen https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/movement-and-residence/eu-digital-covid-certificate-vaccinations-and-travel-restrictions_nl

Na het lezen van het stuk kom ik tot de conclusie dat ik zonder certificaat  niet kan reizen, maar dat ik wel het  fundamentele recht heb om dit te doen. Ik vind dit allemaal behoorlijk verwarrend.

ik kan niet reizen zonder certificaat, maar ik heb wel het recht dit te doen

Ik heb daarom dan ook twee grote vragen:

1. Wat is het doel van deze pas? Want als het doel is verspreiding van het virus te voorkomen dan zijn de huidige voorwaarden voor de pas niet geschikt. Uit de WOB verzoeken blijkt dat Hugo de Jonge koste wat kost deze pas wilde hebben. Waarom?

2. Hoe zit het met onze burgerrechten en onze mensenrechten? De EU zegt met deze pas niet te discrimineren en onze rechten te beschermen, maar is dat zo? En waar moet ik naar toe om mijn recht te halen indien dit niet het geval blijkt?

Verspreiding van het virus

Het idee van een vaccin is dat het tenminste degene die het ontvangen heeft beschermt tegen ziekte. Het mooiste zou zijn als het ook steriele immuniteit geeft, zodat gevaccineerden de transmissie van het virus stoppen. Maar helaas doen deze vaccins dat niet. Gevaccineerden kunnen net zo gemakkelijk virus doorgeven als ongevaccineerden en hebben niet per definitie minder virale lading.

Wil men dus verspreiding voorkomen dan heeft het geen zin gevaccineerden wel vrij te laten reizen en ongevaccineerden niet  Beter is het om mensen die ziek zijn of mensen die besmettelijk zijn en dus veel virale lading bij zich dragen niet te laten reizen en gezonde mensen wel. Hoewel asymptomatische (gezonde) mensen wel virusdeeltjes bij zich kunnen dragen zullen zij niet tot de 'veelverspreiders' behoren. Door de zieke mensen uit de populatie te houden voorkom je de grootste verspreiding. De mensen die ernstig ziek zouden kunnen worden zijn als het goed is beschermd door het vaccin. Daarnaast doet het er voor de verspreiding niet toe of mensen landsgrenzen overgaan.

Maar waarom wordt er dan toch onderscheid gemaakt tussen gevaccineerd en ongevaccineerd? En niet tussen ziek zijn of besmettelijk zijn en dat niet zijn? Dat is veel logischer indien je verspreiding wil voorkomen. Een gevaccineerde zieke te dikke man van 60 zal meer risico leveren dan een ongevaccineerde 35 jarige vrouw met een normaal BMI. De status gevaccineerd of niet is irrelevant.

Wat staat er echter in de EU documentatie:

"Bovendien kunnen de verschillende medische feiten die met de certificaten worden aangetoond (vaccinatie, test of herstel) vanuit het oogpunt van de volksgezondheid niet als gelijkwaardig worden beschouwd, omdat het risico op ernstige complicaties nog steeds veel groter is bij niet-gevaccineerde en gedeeltelijk gevaccineerde personen. Dit blijkt ook uit de verschillende regels over de geldigheid van de certificaten."

Kijk dat is interessant. De feiten hebben ondertussen dit verhaal achterhaald. Immers zijn er tal van zogenaamde doorbraakinfecties en cijfers uit het Verenigd Koninkrijk en Israël laten zien dat er juist veel gevaccineerde mensen in het ziekenhuis liggen. Andere criteria spelen een veel grotere rol bij de verspreiding van het virus, zoals leeftijd, BMI en de aanwezigheid van ziekten.Dus waarom mensen niet indelen op risicogroepen? En dan de laatste zin:  "Dit blijkt ook uit de verschillende regels over de geldigheid van de certificaten". Een meesterlijke drogredenering. Men stelt zelf regels op voor de geldigheid, waarbij mensen die gevaccineerd zijn een langer geldig certificaat krijgen dan anderen en vervolgens stel je dat daarmee dus bewezen is dat gevaccineerden minder gevaarlijk zijn. Briljant. 


Burgerrechten en mensenrechten

Als burger van de EU heb je rechten. Je bent burger van de EU als je een inwoner bent van één van de bij de EU aangesloten landen.

De rechten van individuele burgers en het Europees burgerschap zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en artikel 9 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). Ze spelen een cruciale rol bij de vorming van een Europese identiteit. Er kunnen sancties aan een lidstaat worden opgelegd, indien sprake is van een ernstige schending van de fundamentele waarden van de Unie. "De Unie eerbiedigt in al haar activiteiten het beginsel van gelijkheid van haar burgers, die gelijke aandacht genieten van haar instellingen, organen en instanties. Burger van de Unie is eenieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit. Het burgerschap van de Unie komt naast het nationale burgerschap en treedt niet in de plaats daarvan."

De EU conformeert zich ook aan de mensenrechten, opgesteld door de VN in 1948. De universele verklaring van de rechten van de mens. Hierin is artikel 13 opgenomen: de vrijheid om te reizen, ook vrijheid van verkeer of vrijheid van beweging. Dit is een fundamenteel mensenrecht.

Dan lees ik:

"U hoeft niet per se gevaccineerd te zijn om te kunnen reizen. Alle EU-burgers hebben een fundamenteel recht op vrij verkeer tussen de verschillende lidstaten, ongeacht of zij gevaccineerd zijn of niet."

Dat is mooi. Duidelijk dus. Alle EU-burgers zijn gelijk en mogen vrij reizen.

Maar wat lees ik vervolgens?

"De houder van het certificaat heeft bij het reizen dezelfde rechten als inwoners van de te bezoeken lidstaat die gevaccineerd, getest of hersteld zijn." Fijn voor deze mensen, maar hoe zit het dan met mensen die aan geen van deze voorwaarden voldoen? Iedere EU burger is gelijk, behalve.......?  Heb je minder rechten als je niet gevaccineerd, getest of hersteld bent? " Of interpreteer ik het verkeerd?

We gaan verder:

"Niet-gevaccineerde personen moeten op dezelfde manier kunnen reizen als gevaccineerden. Wel kunnen ze, als dat noodzakelijk en evenredig is, te maken krijgen met beperkingen, zoals een verplichting om zich te laten testen of om in quarantaine/zelfisolatie te gaan.".

Als dat noodzakelijk en evenredig is. Wanneer is dat dan? Wat zijn deze voorwaarden? Of is het aan de willekeurige agent of douanier om te bepalen, wanneer hij of zij dat noodzakelijk en evenredig inschat?

“Persoonsgerichte aanpak”: iemand met een geldig digitaal EU-covidcertificaat mag, ongeacht de plaats in de EU waar hij op reis vertrekt, in principe niet worden onderworpen aan extra beperkingen, zoals tests of quarantaine.

Ofwel iemand zonder zo'n certificaat wel.?

Elke EU-lidstaat moet zowel ervoor zorgen dat de certificaten gemakkelijk kunnen worden verkregen als de nodige ondersteuning bieden om gelijke toegang mogelijk te maken voor iedereen. Als u problemen ondervindt bij het verkrijgen van een digitaal EU-covidcertificaat, kunt u het beste contact opnemen met de nationale autoriteiten in het land waarvan u de nationaliteit hebt of waar u woont. Ofwel als ongevaccineerde en niet herstelde kan het wel problemen geven, maar ja dan moet u zich maar richten tot uw eigen overheid. Terwijl de eigen overheid u geen problemen mag geven daar zij de overheid van een EU land is. Er zijn ook veel mensen die van nature immuun zijn. Zij knikkeren het virus er al uit voor het binnen is en merken helemaal niets van een infectie. Zo raakt 15-20% van de huisgenoten van zieke mensen niet besmet . Hoe komen deze mensen aan een herstelbewijs?

De aanbeveling van de Raad over het vrije verkeer tijdens de pandemie vermeldt dat mensen die geen digitaal EU-covidcertificaat hebben niet zouden mogen worden verhinderd om te reizen.

Ze zouden echter wel kunnen worden verplicht om vóór of na aankomst een COVID-19-test te ondergaan om het risico op ingevoerde besmettingen te beperken. Ze zouden ook kunnen worden verplicht om in quarantaine/zelfisolatie te gaan wanneer zij uit een “donkerrood” gebied komen. Maar waarom geldt dat niet voor gevaccineerden?

Bijzonder ook is deze zin: "Bepaalde categorieën reizigers zouden niet mogen worden verplicht om over een digitaal EU-covidcertificaat te beschikken om te worden vrijgesteld van reisbeperkingen. " (het gaat hier bijvoorbeeld om mensen die in een grensgebied wonen, of mensen die voor hun werk vaak grenzen over moeten zoals vrachtwagenchauffeurs)

Ik heb hem een paar keer gelezen. Moeilijke zin, Maar volgens mij staat er dat men mensen reisbeperkingen op kan leggen en je met een Covid certificaat geen beperkingen hebt, maar dat men bepaalde mensen niet verplicht kunnen worden dit te nemen. Hiermee maak ik op dat andere mensen -ofwel die buiten deze categorieën vallen wel verplicht mogen worden? Dit staat dus haaks op het vrij reizen binnen de EU van alle EU burgers.

En ook : "reizigers op doorreis mogen niet worden onderworpen aan beperkende maatregelen zoals verplichte tests of quarantaine."

Samenvattend en conclusie:

Het digitale EU covidcertificaat discrimineert wel degelijk. Het certificaat is gratis, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Deze zijn niet gelijkwaardig voor ongevaccineerden en gevaccineerden. De criteria zijn niet onderbouwd, daar gevaccineerden net zo goed virus kunnen doorgeven als ongevaccineerden. Ofwel degenen zonder vaccinatie moeten of wel moeite doen, elke keer als ze de grens over piepen om een  certificaat te bemachtigen ofwel kunnen verplicht worden een test te nemen of in quarantaine geplaatst worden of in zelfisolatie te gaan. Gevaccineerde mensen hoeven dit niet en mogen niet eens lastig gevallen worden.  De reden zou zijn dat ze een minder groot gevaar voor de volksgezondheid zouden kunnen zijn, maar dit is allerminst aan te tonen. Niet op individueel niveau en niet op groepsniveau.

weet dat Covid19 voor de meeste mensen een vrij onschuldige ziekte is. Tot 80% van de mensen merkt niets tot weinig van een infectie en zal dus ook weinig virale lading hebben. 1-2% van de mensen wordt dusdanig ziek dat een ziekenhuisopname noodzakelijk. Men heeft goed in beeld welke mensen dit zijn.

De EU maakt zich hiermee mijns inziens wel degelijk schuldig aan het schenden van mensenrechten en grondrechten van de EU burger, doordat zij ongevaccineerden anders behandelt dan gevaccineerde mensen. Maar ook behandelt ze mensen met een covidcertificaat anders dan mensen zonder zo'n certificaat.

Waar kan ik mijn recht halen als EU burger?

De EU was verplicht om tot het EHRM toe te treden. Een dergelijke toetreding zou tot gevolg hebben dat de Unie – zoals momenteel al het geval is voor de lidstaten – op het gebied van de eerbiediging van de grondrechten onderworpen wordt aan de jurisdictie van een rechterlijke instantie buiten de Unie, namelijk het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Deze toetreding zou de Europese burgers – maar ook onderdanen van derde landen die zich op het grondgebied van de Unie bevinden – in staat stellen om op grond van de bepalingen van het EVRM door de Unie vastgestelde rechtshandelingen rechtstreeks te betwisten voor het Hof, op dezelfde wijze als ze de rechtshandelingen van de EU-lidstaten kunnen betwisten.


Marlies Rattink, 21 april 2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opmerkingen en bronnen

 

Verwijzing naar mijn eigen stuk. Waarom komen mensen in het ziekenhuis?

https://www.de-tijd-van-ons-leven.nl/ongevaccineerd-zijn-is-niet-per-definitie-de-reden-dat-mensen-in-het-ziekenhuis-terecht-komen

Gevaccineerden geven het virus door

Hier is heel veel over te lezen. Zoek zelf maar. Maar zeker is dat de vaccins geen steriele immuniteit geven. Hoe het precies zit dat is voor mij onduidelijk.Wellicht vindt er zelfs meer verspreiding plaats door gevaccineerden. Geert vanden Bossche waarschuwt al meer dan een jaar voor het gevaar van massavaccinatie.  Bij twijfel niet inhalen is mijn motto. Wat als dit waar is?

Google vertelt ons:
Vaccination mandates are a gross violation of human rights. These covid ‘vaccines’ neither prevent infection nor break transmission at all. The narrative of getting vaccinated to protect others does not apply. Both vaccinated and unvaccinated (if positive) carry equal viral loads. Vaccine mandates are still in place to punish the noncompliant.
accination reduces the risk of delta variant infection and accelerates viral clearance. Nonetheless, fully vaccinated individuals with breakthrough infections have peak viral load similar to unvaccinated cases and can efficiently transmit infection in household settings, including to fully vaccinated contacts.29 okt. 2021


COVID-19 reinfections among naturally infected and vaccinated individuals
https://www.nature.com/articles/s41598-022-05325-5

Transmissibility of SARS-CoV-2 among fully vaccinated individualshttps://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00768-4/fulltext

Delta variant verspreidt zich gemakkelijk door gevaccineerde populatie
“People who have a Delta virus and happen to have ‘breakthrough’ infections can carry these really high levels of virus, and can unwittingly spread the virus to others,” says David O’Connor, a virologist at the University of Wisconsin–Madison. Ofwel gevaccineerden verspreiden virus.
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02187-1

Immuniteit
Veel mensen zijn  van nature goed beschermd zijn tegen infectie met SARS-CoV2. Ze neutraliseren het virus in de bovenste luchtwegen, raken niet geïnfecteerd en stoppen zo de verspreiding van het virus. https://www.nature.com/articles/s41586-021-04186-8

Among 121 615 patients with more than 10 million days of follow-up, unvaccinated individuals with prior symptomatic COVID-19 had 85% lower risk of acquiring COVID-19 than unvaccinated individuals without prior COVID-19. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2791312

Waar zijn mensen tegen gevaccineerd?
De vaccins zijn nog steeds gebaseerd op het spike-eiwit van de Wuhan Variant. Omikron heeft een heel andere receptor en geeft bovendien een veel milder ziektebeeld. Dus waar tegen wordt men nu nog gevaccineerd? Het lichaam produceert antilichamen tegen dit spik-eiwit dat het overigens eerst zelf produceert. Wat heb je daar aan bij andere varianten met andere eiwitten? Daarom beloofde Pfizer chef Bourla in januari 2022 een nieuw Omikron vaccin te ontwikkelen dat in maart beschikbaar zou zijn (niet gelukt tot dusver). Hij gaf daarbij zelf aan niet te weten of zo’n vaccin nog wel noodzakelijk is, als blijkt dat Omikron eigenlijk niet meer zo gevaarlijk is dat het vaccinatie vereist. Zie https://www.cnbc.com/2022/01/10/covid-vaccine-pfizer-ceo-says-omicron-vaccine-will-be-ready-in-march.html

Inkoop en kosten vaccins
Von der Leyen kocht in de lente van 2021 4,2 miljard doses in bij een viertal leveranciers. 1,8 miljard daarvan komen van Pfizer. De gemiddelde prijs per dosis is ca. € 20,-. Er is dus voor ongeveer € 84 miljard aan vaccins door de EU ingekocht. https://euobserver.com/health-and-society/152998

Tot en met 7 april 2022 zijn er in de EU 861 miljoen doses geïnjecteerd. Dat is inclusief alle boosters. De EU heeft dus nog een afnameplicht van een slordige 3,34 miljard doses, ofwel een betaalverplichting van €66,8 Miljard Euro’s gemeenschapsgeld.


Europese mensenrechten
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

Verdrag van Lissabon
Het Handvest werd in 2000 te Nice plechtig afgekondigd door het Parlement, de Raad en de Commissie. Na te zijn gewijzigd werd het in 2007 opnieuw afgekondigd. Het Handvest kreeg echter pas rechtstreekse werking met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009, zoals bepaald in artikel 6, lid 1, VEU. Daardoor werd het een bindende bron van primair recht.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT

Een nationale overheid mag een burger uit een ander EU land niet anders behandelen dan zijn eigen ingezetenen.
Grenscontroles zijn binnen Schengen niet toegestaan en is elke mogelijke controle dus geen grenscontrole maar anderszins (waarbij geen onderscheid gemaakt mag worden op basis van nationaliteit)


1. Binnen Schengen zijn geen grenscontroles toegestaan.
2.Als er een controle "rondom" een grens plaats vindt dan is het geen grenscontrole maar een controle van andere aard.
3. Alle landen binnen de EU mogen EU inwoners uit andere landen niet anders behandelen dan de eigen ingezetenen.
4. Als een Fransman in Parijs op de openbare weg (of nabij de grens) niet om een QR code mag worden gevraagd mag de politie in Frankrijk aan een inwoner uit een ander EU land dat ook niet vragen
5.Bij vliegverkeer riskeert de luchtvaartmaatschappij een boete als iemand zonder QR code aan boord gaat.
6.Volgens Protocol 4 van het EVRM mag je ten alle tijde het grondgebied van het land van je nationaliteit betreden.Dit is onvoorwaardelijk.Je kan onvoorwaardelijk weer NL in.
7. Op het vliegveld van Malaga worden controles uitgevoerd.Maar mag daar een Nederlander of een Deen om een QR code worden gevraagd terwijl deze vraag niet aan een thuiskomende Spanjaard mag worden gesteld.Of wordt die het ook gevraagd?